Terms of service

Lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala www.deiro.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk www.deiro.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto www.deiro.lv pakalpojumus.
2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DEIRO'', reģistrācijas Nr. 40003342263, juridiskā adrese Puškina iela 20A, Rīga, LV-1050
3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas www.deiro.lv vai izmanto citus www.deiro.lv pakalpojumus (ieskaitot parakstīšanos uz jaunuma saņemšanu www.deiro.lv interneta veikalā caur dažādiem saziņas kanāliem). Izmantot www.deiro.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties www.deiro.lv.
5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces www.deiro.lv, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.
6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces www.deiro.lv, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces www.deiro.lv. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties www.deiro.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
9. Ievērojot www.deiro.lv sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos www.deiro.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto www.deiro.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt www.deiro.lv darba stabilitātei vai drošībai.
11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt www.deiro.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi
24. Preču un pakalpojumu cenas www.deiro.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12% vai 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.deiro.lv pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
25. Pircējs norēķinās par precēm vai nu priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja bankas kontā līdz pasūtījuma saņemšanai vai piegādei. Maksājot skaidrā naudā, Pircējs par pasūtījumu samaksā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi.
26. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu ar www.deiro.lv izdotu un reģistrētu dāvanu karti dāvanu kartes derīguma termiņa laikā. Dāvanu karte sedz tikai produktu iegādi, dāvanu karte nav attiecināma uz piegādes maksas segšanu. Dāvanu kartes atlikums nevar tikt izmaksāts naudas naudā.
27. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
28. Ja Pircējs ir reģistrēts lietotājs, tad www.deiro.lv sadaļā “Pirkumu vēsture” var atrast un izdrukāt rēķinus par veiktajiem pirkumiem pēdējo divu mēnešu laikā. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galējā cena, kā arī piegādes maksa.
29. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos.
30. www.deiro.lv piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas, Pircējs izvēlas sev vēlamo akcijas vai atlaides veidu, izmantojot vienu akcijas kodu prikuma groza noformēšanas laikā.

Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
31. Visu www.deiro.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to  pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet www.deiro.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
32. Pārdevējs neatbild par to, ka www.deiro.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām www.deiro.lv ir ilustratīva nozīme.
33. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
34. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: deiro.lv@gmail.com, klāt pievienojot preces fotogrāfiju. 
35. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti: https://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309
36. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
37. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.